Chairman:Yongsheng Yang
Vice President:Chengji Liang
Member:Chaofeng Li, Yongsheng Yang, Bin Yang, Huaili Chen, Zhihua Hu, Wei Gu, Diqu Gao, Chengji Liang, Hao Han
Secretary General:Daofang Chang
Scan and Share
©Institutes of Logistics Sicence and Techonology, Shanghai Maritime University, 1550 Haigang Ave,Shanghai,P.R.China, 201306